හිරැ මැකී යයි නීල අහසේ........

3 comments:

  1. ah onna machoooooo ,,, ... ubee vada kaali valata magee UPAHAARA .... 'UBA nam mara porak.. ela ban'

    ReplyDelete

Blogger Template by Clairvo